اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7273 
غير فعال 2507 
تعطيل موقت 319 
متروكه 173 
درحال تجهيز 463 
مجوز برداشت 345 
عدم انتخاب 1554 
جمع 12634