اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7366 
غير فعال 2491 
تعطيل موقت 327 
متروكه 172 
درحال تجهيز 488 
مجوز برداشت 358 
عدم انتخاب 1572 
جمع 12774