گرانيت الوند4سيليس چالچوق 2 نمک سيدلر خاک صنعتي کلتکهخاک صنعتي مرشون خاک صنعتي قره ناس بنام شرکت معدني سنگ وليعصرنمک چهرآبادفلدسپات جنت اولنک کانسار کاوان زنجانفلدسپات دوران ريحان فلدسپات مرصع بنام محمد ابراهيم خندانخاک صنعتي قره ذاکر نمک قويي گرمابفلدسپات مغانلو 1سيليس شيورين نمک آبي سعيد محمدسولفات منيزيم ميانج وآب معدنيخاک صنعتي خراسانلو ش نورياران نگين آسيابنتونيت سياهخانه زغالسنگ قاليچه بلاغينمک دوزکندخاک صنعتي حاجي بچهخاک صنعتي دميرلوخاک صنعتي خلجفلدسپات زنگينسيليس ترکانده پرليت آق کندسيليس قوهجينفلدسپات شاهبلاغيکائولن گاو درهفلدسپات قزلجه خاک صنعتي خراسانلومنيزيت حسن آبادتراورتن ميانج دندي خاک صنعتي آقبلاغ سردارسيليس چشينa پوزولان سرخه ديزجسنگ لاشه و مالون قراييسنگ لاشه با کاربري شن وماسه کوهي گوگجه ييلاق بنام کيوان سراوکيسنگ لاشه آهکي کرسف بنام ش پيمان راه همدانفلدسپات مغانلو2 سيليس دهجلالفلدسپات قره داش باريت تورپاخلوخاک صنعتي شيندستان سيليس ينگجهسيليس دشتک آهک گوگ تپه بنام شرکت سنگ کاوان صباسيليس چومالو 2 خاک صنعتي گونيفلدسپات چورزق شن و ماسه آلمالوگچ کوسج آباد تالک شيست ماهنشانآهک ده شير بنام ش پودرهاي خرم صنعت ماندگارسيليس کلنگرز گچ ملک چمني پتاس ايلجاق بنام ش پتاس ايرانبر قره گل پرليت قيزلار گنبدي باريت جرين سيليس سرخه ديزج فلدسپات سهند 2پرليت سليمان بلاغينمک ارشت سنگ لاشه موزائيکي گولجه بنام علي باباخانيسيليس چالوار شن و ماسه والايش بنام ش مهرجويان ابهرفلدسپات دوران دوسنگ لاشه شوراب بنام غلامرضا خواجوي فرسيليس دورمشقان ش سنگ اهن مهر آهن و فلدسپات گل بلاغيگچ رويال بنام ش گچ رويال خدابندهسيليس خليفه حصار بنام مسلم اسلاميبر مشمپا سيليس کبوترک سيليس خليفه لو سيليس بلند پرچينباريت اردلان بنام اکبر عابديسيليس طهماسب اباد دولوميت گوزلدره بنام شرکت کاني آريان بيستوننمک ينگجه فلدسپات رحيم آبادسيليس ازناب بنام سيد فيصل احمديسيليس شوراب بنام حسين معصوم شاهيسيليس ويک فلدسپات جنت اولنگ 2فلدسپات جنت اولنگ خاک صنعتي جداقيه سيليس فلج بنام ش تعاوني معادن توابع دماوندخاک صنعتي ميرآخورسيليس قزلجه شاهبلاغي سيليس اورنهخاک صنعتي دوسنگانفلدسپات سديک تقي کندي خاک صنعتي سهند بنام ش آسيا کاني آراخاک صنعتي کائولينيتي حلب دندي فلدسپات رنگين بنام محمد رضا عبديباريت قشلاق بالاخان بنام محمود محمديسلستين ماد آباد بنام ش فارس جم ستونخاک صنعتي سو کهريزسنگ لاشه جارچي حجت اله موسويفلدسپات مرصع دو مجيد عبديسنگ لاشه آهکي کرسف دو ش پيمان راه همدانفلدسپات حاجي بچه بنتونيت آقبلاغ سردار بنام ش صنايع سنگ گوهرهگچ صومعه بر گچ سعيد آباد دوسنگ لاشه آهکي شالوار بنام ش مهرجويان ابهرخاک صنعتي قشلاقشن و ماسه حاجي قشلاق بنام علي اکبر شاه محمدپورخاک رس قره درق بنام ش گوهر رود گيلانشن و ماسه رحمت آباد بنام ش عباس شن خرمپوزولان يخمانشن و ماسه قزل اوزن بنام جلال محمديشن و ماسه باغلوجه سردار بنام ش شن و ماسه طلايي زنگانشن و ماسه مشمپا بنام ش سپاسدشن و ماسه دلاير عليا بنام بهزاد ناقديسيليس ويک قانلي مارن آهکي ارغين 2آهک آقبلاغ اربطآهک اسد ابادسيليس ترکانده 2سيليس گرمابي چومالو يکشن وماسه کوهي قره بوطهسنگ لاشه سقل توليسنگ لاشه و مالون بهرام بيگ 3سنگ لاشه موزاييکي زنگي کوهسنگ لاشه زنگي کوه 2سنگ لاشه حلبخاک صنعتي بهاورشن و ماسه حلب ابراهيم محمديشن و ماسه اربط ش ستاره طلايي نيک پيشن و ماسه ارشتسيليس غرب ازنابسيليس چالچوق قوهجينخاک رس سرچمسيليس دورمشقان دومس حبشسيليس قانلو چپقلو ش شيشه چپقلوخاک صنعتي علي آبادگچ ينگجهخاک صنعتي اميرآباد مهري بقائيخاک صنعتي سورملهشن و ماسه کوهي گيلوانشن و ماسه قيطول يکشن و ماسه قيطول دوشن وماسه تازه کند 2سنگ لاشه اژدهاتونمک زهترآبادسنگ لاشه کهنابخاک رس سازينسنگ لاشه کوه زينخاک صنعتي و سيليسسنگ لاشه بهرام بيگ سرور بدريشن و ماسه گيلوان رحيم باقريشن و ماسه حاجي قشلاقشن و ماسه کوهي عميد آبادگچ سونتوخاک صنعتي قلعه جوق سياه منصورشن و ماسه باريک آب بنام شرکت دانه بندي برادران غفاريمعدن لاشه اوچ بلاغشن و ماسه دولاناب بهرام نوروزيسيليس اغلبيکسيليس جنوب قاضي آبادآهک احمدکنديسيليس شمال چشينشن و ماسه قوريه شرکت نيک ساز ياسان ايجرودخاک رس سازين 2فلدسپات تلخابپارساشن و ماسه مخلوط بولاماجيسنگ لاشه علي آبادخاک صنعتي و گچ نکتوخاک صنعتي دولکخاک صنعتي داودگرمعدن ماگما شرکت ماگما فرآوران ماگماخاک رس سرخه سنگ زهرا طالبيگچ خليفه لوشن و ماسه سارمساقلوسيليس قره سعيدآهک ماد آبادسنگ لاشه اسلام آباد جنوبيسنگ لاشه کهناب جلال سليمي فرآهک در محدوده آهن بايندرسنگ لاشه کانسار خشت و خورشيدفسفات سعيد کنديپوزولان سرخه ديزج عليرضا بهرام خانيزغال سنگ سهلهبر ساري کند آهن ذاکرمس بايچه باغآهن ارجينآهن کوسه لرآهن گلجيک بنام ش رهکاو معدنمس ماريآلونيت زاج کنديطلاي پلاسري انگوران چايآهن علم کتدي بنام احمد نجفلوسرب و روي قلعه جوق آهن حلب دندي بنام محمد جعفر اکبريسرب و روي علم کندي آهن باشکند آهن چوره ناب سيليس طلادار قلعه جوق آهن شاهبلاغي بنام ش ققنوس آسياآهن شکور آباد بنام کريم منصوريسنگ آهن گوزلدره (کردرق) بنام شرکت فرآوري گوزلدره سلطانيهآهن قاليچه بلاغي بنام حسين بهاريآهن مرواريد بنام شرکت مجريان توسعه معادن آسيامس کردکندي مس دهنه سرب و روي انگوران آهن مرواريد 3 بنام ش زرين سنگ آسيااهن کاوند آهن گلستان اباد بنام ناصر آذرگشسبمنگنز و عناصر همراه اغلبيک بنام احد حيدريآهن علم کندي مس قوزلو سرب و روي باريکابآهن مگنتيتي ذاکر بنام ش گرانيت خاکستري نهبندانمس صائين آهن تورپاخلو بنام ش سپيدان سنگ زنگانپلي متال چومالو بنام رقيه چومالومس چودرچاي گرانيت امام آهن قينرجه سرب و روي ساري آغلآهن باغکندي بنام ش توسعه صنعت البرزطلا و مس چرگر آهن قوزلو بنام آقاي نوروز علي حسنيآهن سلمان کندي بنام کريم منصوريآهن سرخه ديزج آهن چورزق مس خليفه لوآهن حسين آباد بنام ش صنعت، معدن دشت کويرسرب و روي گمش تپه آلونيت زاج کندي 2 بنام ش راهيان ايليا جهانآهن علي آباد بنام ش توسعه صنعت فولاد زنجانمنگنز ساري کند آهن اوزج بنام ش دانا، توانا پارساآهن قوهچين بنام شاهين اله ياريآهن قوزيجاق بنام خليل عباسيمنيزيت حسين آباد بنام ره کاو معدنمس گليجه آهن اينچه رهبري بنام ش توسعه صنعت البرزسرب و مس قزلجا مس کلهرودمس حلبمس رشت آبادآهن زنگيل ابادآهن گوجه قياآهن ميرجانمس مادابادمس علي آباد ش مبتکرينآهن قارختلومس رشيدابادبر جنوب قره آقاج سفليبر قره آغاجآهن ريحانآهن کاوندپلي متال حلبآهن ميانجآهن ميرجانآهن تورپاخلو يکآهن سرخه ديزج 2آهن ذاکر شماليمعدن طلاآهن اژدهاتوپلي متال چهرآبادپلي متال گوگجه ييلاقمس قشلاقتست صدصدسيليس چالچوق يکمس مرواريد محمدعلي احمديمس يحيي آبادگرانيت خراسانلوآهن خرم درق دوآهک قمچه قاي گچ ابراهيم آبادسنگ لاشه بهرام بيگسنگ لاشه اوچ بلاغ بنام فيروز قهرمانيسنگ لاشه و مالون قارلوق بنام ش سنگ لاشه زنجان فرسنگ لاشه زنگي کوهسنگ لاشه بهرام بيگ شماليگچ شهرکسنگ لاشه جارچي هادي عباديسنگ لاشه ديزج آبادتراورتن اميران تراورتن اردهين 2گرانيت خراسانلو سهتراورتن انگوران بنام ش مرمرين سنگ کسريتراورتن صدوق دندي گرانيت گاودره بنام عين اله مرادي اولنگيخاک صنعتي اسلام آباد جنوبيسنگ لاشه خراسانلوگچ چپرسنگ لاشه آهکي پساکوهان شن و ماسه حاجي قشلاق بنام محمود ربيعيشن و ماسه چوقلوي سفليسنگ لاشه آندزيتيشن و ماسه رودخانه اي گيلوانشن و ماسه حصار مشمپاسنگ لاشه اسلام آباد بنام سعيد قهرمانيشن و ماسه حاجی قشلاق بنام ش زنگان پرشیاشن و ماسه يقين لوسنگ لاشه باکاربري شن و ماسه بنام شرکت کاراکترشن و ماسه قمچه قاي بنام شرکت ره گستران زنجانرودسنگ لاشه ويستان عليا بنام ش سنگ سامانه ابهرشن و ماسه کوهي دولاناب بنام شرکت زنجانرود ماسهمحدوده شن و ماسه دلاير بنام ش جهاد نصر زنجانگچ اصلانلوشن و ماسه عيسي بيگلوشن و ماسه کردلو بنام ش سنگين راه قزل خدابندهشن و ماسه ارکوين بنام ش نيک ساز ياسان ايجرودگچ الزين گچ کسيک شن و ماسه دلاير عليا بنام ش شن پل يگانهمواد اوليه سيمان بنام ش سيمان خمسهسنگ لاشه باکاربري شن و ماسهشن و ماسه باغلوجه سردار به نام جبار نظريشن وماسه رودخانه اي دايدار علياشن وماسه رودخانه اي قمچه قايشن و ماسه رودخانه اي حلب بنام محمود ربيعيشن و ماسه کوهي قره بوته بنام حميد رضا نصيريشن و ماسه دايدار سفلي بنام محمد علي خسروي قيداريشن و ماسه رودخانه اي قره دولاخلو بنام حسين خواجوندشن و ماسه دايدار سفلي بنام روح اله افشارمعدن آلوويوم و آهک ارغين قيدارگچ قمچه قاي دوشن و ماسه بوئين بنام ش جهاد نصرگچ کوشکونلو سنگ لاشه کپز بنام ش گوهر رود گيلانشن و ماسه رودخانه اي چرگر جداقيه بنام ش مهرجويان ابهرسنگ لاشه حصار بنام ش پرهان بناي آذرانگچ قمچه قاي شن و ماسه بزوشا سنگ لاشه اندآبادشن و ماسه کوشکن بنام ش بنياد بتن آذرآپادگانشن و ماسه توتورقان بنام علي فرجيشن و ماسه سارمساقلو شن و ماسه کوهي هيدجشن و ماسه قليش تپه بنام ش مهرگان سبز خدابندهگچ سعيد آباد يک گچ ايلنگچ حاج قشلاقگچ گيلگچ گيلوانگچ دوزکندگچ گونيشن و ماسه ابراهيم آبادشن و ماسه کوهي مهترسنگ لاشه سهرودشن و ماسه همايون شادمانعلي ارجمند زادهگچ شهرکگچ زنجان شرکت آيدين گچسنگ لاشه کرسف محمد افشاربهرام بيگ شماليتراورتن و سنگ لاشه بنام ش تعاوني دماوندمرمريت مهرين آبادگرانيت پالاس يک گرانيت قره داغگرانيت گوادر چهارگرانيت خراسانلو يکگرانيت حاجي سيران دوکائولن خراسانلو 2گرانيت حاجي سيران يک گرانيت حاجي سيران سهگرانيت ورمزيار سفليگرانيت بروندهگرانيت الوند 1 گرانيت سليمان بلاغي يکگرانیت حاجی سیران 4 بنام اقبال عسگریگرانيت پالاس دوگرانيت خراسانلو چهارگرانيت ام آباد يکگرانيت کوه زين 2 بنام جعفر صدريگرانيت الوند3گرانيت الوند دوگرانيت گوادر دوگرانيت جزيمقگرانيت سليمان بلاغي دوگرانيت خليفه لو دو گرانيت دو اسبگرانيت گوادر حافظ صدريگرانيت والايشسنگ چيني تخته يوردتراورتن کپز 2سنگ چيني آلمالو 1گرانيت الوند جنوبيگرانيت خليفه لو 3گرانيت شمال کوه زينگرانيت قره حصارلوگرانيت امير دوتراورتن دربندسنگ چيني آلمالو 2گرانيت ورمزيار3تراورتن درسجينگرانيت پالاس سهتراورتن اردهينگرانيت خليفه لو چهارگرانيت حاجي سيران چهارمرمريت شيخ جابرگرانيت کبريکگرانيت حبشگرانيت گاودره (امير يک)تراورتن کپز 3گرانيت ام آباد دوتراورتن انگوران بنام شرکت صنعت سيناسنگگرانيت گل سنگ گرانيت خليفه لو يکتراورتن کپز يک تراورتن اردهين به نام مسعود رضويگرانيت گوادر يکتراورتن بهمن تراورتن قوزيجاق گرانيت حاجي سيران پنجگرانيت ورمزيار 2گرانيت خراسانلو دوگرانيت گوادر سهگرانيت قندرقالومرمريت توزلومرمريت قوزلوسنگ تزئيني- سنگ لاشه بنام ابوالفضل نامجومنششن و ماسه گاودرهسيليس شکرچشمهخاک صنعتي وير شن و ماسه تازه کند بوکسيت لاتريتي ماده معدني دوم در اهن قارختلو
سازمان نظام مهندسی معدن ايران
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران
بازديد سامانه : 464475