سنگ آهن سراب بيجارکاني جشني 1کاني جشني 2قباغلو نمک آبي محمدآبادباريت ابدالصمدينمک مغانلوپوکه ديرکلوسيليس و فدسپات ابراهيم عطار1سنگ گچ شيرين بلاغدولوميت و فلدسپات ابراهيم عطارشيل کردستانگچ پيرتاجپوزولان اميرآبادسيليس قبغلوفلدسپات شيلان ابادپوزولان قلعه فولادفلدسپات ترجانخاک رس قشلاق سفيدگچ و مارن قاضي اباد بيجارپوکه قره بلاغ خانباريت سياناوپوکه ديرکلو1باريت گل قلعه ديواندرهپوکه قره طورهذخيره گرمخاني سيليسسيليس کاني جشنيشاهيني گشکيآهن ميمون آبادسنگ آهن شهرکطلا ساريگونيياپشخان سقزسنگ آهن قراکند بيجارسنگ‌آهن ظفرآباد ديواندرهآهن کورکوره بيجارسنگ آهن گلاليآهن کور کوره بيجارطلاي قلقلهطلاي کرويانطلاي قبغلوجهسرب و روي محمد روحانيسنگ آهن بايدر سقزآهن دره زيارت علياآهن صاحب سقزآهن گلالي 2سنگ آهن بستان درهمعدن آهن قره کند بيجار-حسين محمودخانيسنگ آهن غلام آبادآهن آليجانمعدن منگنز آفريانآهن دهگلانسنگ آهن پارسيانديرکلو2پوکه سرايجققره بلاغپوکه احمد آبادباش 1احمد آبادباش 2طهمورثنيازبلاغاميرآبادپوزولان دهگلانکودرهمرادقليآهک و مارن الوند قليکاني بادقمشلوکوره درهدره باغخضر الياسزلکه 1قلوزه 1قه لوزه 2پير مجنونسنگ لاشه سوخشکه دره 1 حسن آبادخشکه دره 2هفت توانان سو4دره شيخ 1قلوزه 3بيلوآرنداننوده کهنهبوئين سفليقلعه بوئينزرواوچه کربوئينقروچاي بانهسرنژمارکاسه کرانابراهيم آبادزاغه سفليوزمان نورهوزمانيارويس 2دروله 2سهکشاه نشين آرندانحسن آبادحسين آباددره چنارمارنج سنگ لاشه داشبلاغگرده برينهسي پلاندگاگابريتهگنبده عليادرويان سفليکاني کردان 2مامنساوانسياسرانسياسران 2ماموخباخلهحاجي شورهسنته سقزآهنگرانآهنگران 2کاني ميرانخانم آبادخليفه ترخان 2سياناو1 سنگ لاشه شترمل کاميارانننه مريوانسرچيماسانسنگ لاشه آندزيتي اسلام آبادتفلي مريوانقورقسنگ لاشه سياناو 2وندرني عليابابا ريزقيغلو شن و ماسه کوله ملقره نيقصريانمه رگپوکه قرينهپوکه قزلچه کندسنگ لاشه توانکشسنگ لاشه بيلوارسنگ لاشه يغباسيسنگ لاشه کيلک3سنگ لاشه کيلک 2سنگ لاشه کرجوسنگ لاشه قورقسنگ لاشه باباريزشن و ماسه قبغلوسنگ لاشه جبرئيلانپوکه طهمورثشن و ماسه ابرفتي ننهسنگ لاشه علي ابادپوکه معدني احمدآباد باش3سنگ لاشه سرنجيانه علياصخره شکن سرنجيانهسنگ لاشه کوچکه رشسنگ لاشه آقبلاغسنگ لاشه سيانزارسنگ لاشه سرنجيانه عليا4رسوبات آبرفتي هلوژانسنگ لاشه باباريز2شن و ماسه سرنجيانه عليا1سنگ لاشه کچل منگانشن و ماسه نيچه قويشن و ماسه آبرفتي قره پالچوقشن وماسه علي آبادحسين آبادسنگ لاشه دولت آبادسنگ لاشه پيرانسنگ لاشه هليزابادسنگ لاشه سياسرانشن و ماسه سرنجيانه عليا3سنگ لاشه ناله شکنهسنگ لاشه توانکش2سنگ لاشه علي بدلپوکه ديرکلو4سنگ لاشه بلوه بانهسنگ لاشه هواره برزهسنگ لاشه بيلوار1سنگ لاشه هاني زمانسنگ لاشه قورق2سنگ لاشه دالوسنگ لاشه گزنهشن و ماسه آبرفتي وينسارپوکه ندري2سنگ لاشه خليچيان2سنگ لاشه مرگ مريوانسنگ لاشه بغده کنديپوکه احمدآباد باش1پوکه قزلجه کند1پوکه احمدابادباش3شن و ماسه جنيره بانهسنگ لاشه وزمان نورهسنگ لاشه چنوسنگ لاشه آهنگرانپوکه ندريپوکه احمدآبادباش2سنگ لاشه سيرانبندسنگ لاشه بوئين سفليسنگ لاشه بوئين علياسنگ لاشه کوه بي خيرسنگ لاشه چرندوسنگ لاشه دارتوتسنگ لاشه تموغهسنگ لاشه ولکانيکي باباريز 3معدن سنگ لاشه خليچيانپوکه احمدآباد باش 4سنگ لاشه بزوشسنگ لاشه سروآبادسنگ لاشه درکهسنگ لاشه هفت وانانسنگ لاشه دره باغ 1سنگ لاشه اونکانسنگ لاشه آرندانسنگ لاشه علي آبادسنگ لاشه کاني ميرانسنگ لاشه خشکينسنگ لاشه نايسرسنگ لاشه علي آباد شويشهسنگ لاشه نرانسنگ لاشه عباس آباد بانهپوکه طهمورث 2پوکه قزلچه کند3سنگ لاشه مجيداباد دهگلانسنگ لاشه عباس آباد 2گرميدر 2سنگ لاشه توانکش 4سنگ لاشه گوجه کند بيجارمعدن سنگ آهن قوله گوره سقزسنگ لاشه خاو ميراباد مريوانسنگ لاشه عسکرانسنگ لاشه پيرتاچپيرتاج بيجارسنگ لاشه پيرتاج 1ساوانسنگ لاشه حسين ابادسنگ لاشه باتمانسنگ لاشه کاني کوچکسنگ لاشه دهگلانسنگ لاشه چنارانسنگ لاشه يخته خان 3سنگ لاشه گرميدرحصار سفيد1پوکه قزلچه کند 4سنگ لاشه مجيد آباد دهگلانسنگ لاشه قصريان1سنگ لاشه سرنجيانه سفليسنگ لاشه سياهدرهشن وماسه آبرفتي قشلاق رضاسنگ لاشه نوده کهنهسنگ لاشه سبدلوشن وماسه ساوانپوکه قزلجه کند 3سنگ لاشه سمانسنگ لاشه الک کهنهشن و ماسه آبرفتي گلاليگچ و مارن قره پالچوق بيجارپوکه نياز بلاغسنگ لاشه عباس آباد کاميارانشن و ماسه آبرفتي مغارهشن وماسه کوهي حاجي شوراسنگ لاشه کوره دره علياسنگ گچ و مارن قره پالچوق 2 بيجارسنگ لاشه يارويسآهک شهرداريسنگ لاشه گرک آبيسنگ لاشه سريش آبادمعدن سنگ لاشه آلتون علياسنگ لاشه آهکي خوشابسنگ لاشه نايسر سنندجسنگ لاشه ياپشخانپوکه احمد آباد باششن وماسه کوهي کلکهشن و ماسه بيله وارسنگ لاشه ظفر آباد 4سنگ لاشه گرگر علياسنگ لاشه پيرتاج 2سنگ لاشه پيرتاجسنگ لاشه پيرتاج 4سنگ لاشه باباريز- بهزاد رجبيسنگ لاشه باخله 2سنگ لاشه کاني پان دهگلانسنگ لاشه قصريان2سنگ لاشه سرنجيانه دهگلان شرکت خوره تاوسنگ لاشه خانقاه سقزسنگ لاشه گل قباغ دره سفتهسنگ لاشه قيصه بيجارسنگ لاشه زاغه سفلي ديواندرهشن و ماسه سرنجيانه 3سنگ لاشه کوله2سنگ لاشه بابا سرخهگچ چنگ الماس بيجارپوکه احمد آباد باش 5سنگ لاشه کاني گلزارقليانسنگ لاشه يخته خان 4سنگ لاشه يخته خان 2سنگ لاشه ساتيلهسنگ لاشه يخته خانسنگ لاشه گنبدهسنگ لاشه ظفرآباد4شن و ماسه کوهي قره غيبيسنگ لاشه قصريان 3سنگ لاشه دولت آباد3سنگ لاشه کره گلسنگ لاشه آهکي شهرداري بيجارسنگ لاشه اعظم ابادسنگ لاشه ماموخ سفلي3سنگ لاشه آندزيتي نيچه قوي 2سنگ لاشه ظفرآباد 3پوکه قزلجه کند 4پوکه قزلجه کندپوکه قرينه کوهسنگ لاشه کاني کوچک 2سنگ لاشه علي آباد 2سنگ لاشه ذکريانسنگ لاشه ميرحاجي مريوانسنگ لاشه آندزيتي قبغلوسنگ لاشه چناران2کاني کوچک3سنگ لاشه ابوالحسن بانهسنگ لاشه دولت آباد 2سنگ لاشه تجرهدولت آباد 4سنگ لاشه ماموخ سفليمعدن سنگ لاشه سياه در سفليمعدن پوکه احمد آباد باش 5سنگ لاشه زکريان سروآبادسنگ لاشه قهرآباد سقزشن و ماسه آبرفتي خيرآباد مريوانسنگ لاشه جنان شويشهشن و ماسه بغده کندي 2پشت باسکولپيرباباعلي 2پير باباعلي 3پرپيشهتوت خشکه 1توت خشکه 2خشکه درهخليل آبادخداورديرودخانهسه نسار 2شانوره 1شانوره 2کريستالمشير آبادنوربسرويهج 1ويهج 2ويهج 3ويهج 4چهل اميراندزليقوچاقآق بلاغکندولانقصلانباباشورابمرمر سريش آبادتپه سرخ بلدستيمرمر اخي کمالمرمر قشلاق لوگاوشان 1گاوشان 1( ب )گاوشان 2گاوشان 3گاوشان 4گاوشان 5گاوشان 6گاوشان 7گاوشان 8گاوشان 9گاوشان 10هه وارحمه ويسعباس آبادکنگرهاياخچيسفيد سنگفيض آباد دارتونگين گرانيتبنفشه کردستانخوش قشلاققره گويزکوييکتراورتن شهرک بيجارگچه گنبدسه نسار 3قشلاق خدا کرمکيله کبودکوپيکخامسانمرمريت مران علياگرانيت مرواريدسنگ تزئيني شکربلاغمرمريت سرچشمه سقزمرمر قزل قاياتراورتن کوئيکگرانيت کيله کبودمرمر مجين قروهتراورتن زنبيلمرمريت مرواريد مرانمرمريت شمس قروهمرمريت سه نسار1مرمريت وزمانمرمريت ظفرآبادمرمريت کوچک سفليمرمريت چالزنديمرمريت قهراباد سقزمرمريت دزلي مريوانمرمريت مرانمرمر بلدستيتراورتن نوبهار بيجارمرمرتپه سرخ 2تراونيکس باي تمر دهگلانتراورتن چراغ آباد قروهمرمريت گرمخانيسنگ تزئيني نجف آبادسنگ تزئيني سراحصار سفيد 2گرانيت ياپشخان سقزتراورتن خامسانتراونيکس شوره درهمرمريت قلعه روتلهمرمريت قهرآباد سقزمعدن تراورتن دلک- شوذب جباريمرمريت سياناوتراونيکس نجف آباد قروهتراورتن نجف آباد بيجارمرمريت مران عليا2
سازمان نظام مهندسی معدن ايران
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران
بازديد سامانه : 336345