در صورتی که دنبال معدن خاص هستيد کليد واژه خود نظير قسمتی از نام معدن يا نام ماده معدنی يا نام بهره بردار و يا ... را اينجا وارد کنيد
 

در صورتی که بدنبال ليست معادنی با ويژه گی های مشترک مانند روباز ، مس ، تعداد کارکنان کمتر از n نفر و ... هستيد ، اينجا را کليک کنيد
 
  برای ورود به بانک اطلاعات معادن کشور اينجا را کليک کنيد