ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
مختصات مربوط است به مرحله ی
تعداد رئوس
مساحت به کيلومتر مربع
سیستم مسطحاتی
سیستم مختصات
نوع دستگاه GPS
UTM ZoneUTM Easting طول جغرافياييUTM Northing عرض جغرافياييحذف
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران