دارندگان پروانه اشتغال

 

لیست اسامی دارندگان پروانه اشتغال در رسته پی جویی و اکتشاف

ردیف

نام و نام خانوادگی

طراحی

نظارت

اجرا

آموزش و پژوهش

1

جهانگیر قنبری بابا احمدی

سه

سه

-

-

2

سید وحید شاهرخی

سه

-

-

سه

3

سعید باقری فرد

سه

-

-

سه

4

رضا زارعی سهامیه

دو

دو

-

-

5

رضا رضوی

سه

سه

-

-

6

مجید رضا نصرآبادی

سه

سه

-

-

7

غلامعباس آروان

سه

سه

-

-

8

رضاکریمی

سه

سه

-

-

9

قاسم بیرانوند

سه

سه

-

-

10

امین نورکرمی

سه

سه

-

-

11

محمد حسین شهسواری

سه

سه

-

-

12

اعظم رحم خدایی

سه

سه

-

-

13

مرضیه خداوردی

سه

سه

-

-

14

حمید رضا محمود صالحی

-

سه

سه

-

15

سید نجم الدین الماسی

سه

سه

-

-

16

طاهر فرهادی نژاد

سه

-

-

دو

17

سیامک باقریان

-

دو

-

دو

18

شهرام دارابی

دو

دو

-

-

19

سیامک بهاروند

-

سه

-

سه

20

پیمان قانع

دو

دو

-

-

21

رضا قائد رحمتی

-

سه

-

سه

22

سید محمود رضا حسینی

سه

دو

-

-

23

بهمن دلفانی

سه

دو

-

-

24

احمد یاراحمدی

دو

دو

-

-

25

جواد مرادی

سه

سه

-

-

26

منوچهر جعفریان

دو

یک

-

-

27

عبدالرضا شرفی داودی

سه

سه

-

-

28

محمد قربان بختیاری

سه

-

سه

-

29

حمید رضا سهرابی

سه

سه

-

-

30

احسان خامه چی

سه

سه

-

-

31

ناهید بارانی بیرانوند

سه

سه

-

-

32

اسماعیل درویشی

سه

سه

-

-

33

ایرج مغفوری مقدم

دو

دو

-

-

34

امین بهاروند

سه

سه

-

-

35

اعظم خورشیدوند

سه

سه

-

-

36

الهام امینی

سه

سه

-

-

37 امیر پازوکی یک - - یک
38 کیانوش بارانی بیرانوند سه سه - -
39 محسن ورمزیار سه - سه -

 

 

 

لیست اسامی دارندگان پروانه اشتغال در رسته استخراج

ردیف

نام و نام خانوادگی

طراحی

نظارت

اجرا

آموزش و پژوهش

1

رضا بستامی

دو

دو

-

-

2

غلامحسین علوی پور

دو

-

دو

-

3

اکرم خاکباز

سه

سه

-

-

4

محمد هاشم نایبی

دو

دو

-

-

5

مهدی سپهر

-

دو

دو

-

6

محمد فخرایی راد

سه

دو

-

-

7

محمد امین رحمن پور

-

سه

سه

-

8

اصغر ملکی

سه

-

سه

-

9

مهرداد دهنادی

سه

سه

-

-

10

مهران نصیری

دو

یک

-

-

11

عبدالرضا نور یزدان

سه

سه

-

-

12

مهراب بهرامی فرد

-

سه

سه

-

13

حیدر سالاروند

سه

سه

-

-

14

امیر محمد امیری

سه

سه

-

-

15

سیامک میرزاوند

سه

دو

-

-

16

اسماعیل سلیمان الیگودرزی

-

سه

سه

-

17

احمد طهماسبی

-

سه

سه

-

18

سیامک سلمانپور

دو

دو

-

-

19

رضا مومنی

-

سه

سه

-

20

کبری میربیک سبزواری

سه

سه

-

-

21

محمد طریقتی فر

دو

-

دو

-

22

حسن سالاروند

-

دو

دو

-

23

حمید رضا عبدالهی اصل

سه

سه

-

-

24

داریوش کشوری

سه

سه

-

-

25

مهدی شیخ انصاری

سه

سه

-

-

26

سید شهاب گوهری

دو

دو

-

-

27

داود حیدری گودرزی

سه

سه

-

-

28

ارسلان بهرامی آسترکی

سه

سه

-

-

29

عزیز اله یوسفوند

دو

یک

-

-

30

بهروز نوابی

سه

-

سه

-

31

الهام رحمتی

سه

سه

-

-

32

غلامرضا ساکی یزدانی

سه

سه

-

-

33

نوروز یعقوبی متین

سه

سه

-

-

34

احمد عمیدی پارسا

-

یک

یک

-

35

مهران مبارکی

سه

دو

-

-

36

امیر حسین تیموری

سه

-

سه

-

37

سید امیر حسین آستانی

-

یک

یک

-

38

داریوش دستیاری

سه

سه

-

-

39

ماشائاله ابوالحسنی

سه

سه

-

-

40

پویا ساکی

دو

-

دو

-

41

علی اصغر بهرامی

دو

-

دو

-

42

علی محمد رضوی

سه

-

سه

-

43

سید مجید میرزایی

سه

-

سه

-

44

علی اسماعیلوند

سه

سه

-

-

45

محمود خورشیدوند

-

سه

سه

-

46

شهاب شمسی

 

سه

سه

-

47

سید عباس موسوی

سه

سه

-

-

48

مهدی بستامی

دو

دو

-

-

49

حمید رضا خلیلی

سه

سه

-

-

50

عزت اله بیاتی

سه

سه

-

-

51

طهماس دوستی زاده

دو

-

دو

-

52

اردشیر رحمتی

-

سه

سه

-

53

لیلا شجاعی

سه

سه

-

-

54

حسین یعقوبی

-

سه

سه

-

55

سعید مهدوی

سه

سه

-

-

56

رضا خرمی

سه

سه

-

-

57

محمد رضا شیخی موسی

سه

سه

-

-

58

محمد علی پیرهادی

دو

دو

-

-

59

محمد رضا رضایی

سه

-

سه

-

60

نورالدین درمنان

سه

سه

-

-

61

محمد قاسم جعفری کمالوند

سه

یک

-

-

62

سید محمد سیدعلیزاده گنجی

سه

سه

-

-

63

نصرت اله کوهشاری

سه

سه

-

-

64

حسین پاپی

سه

-

سه

-

65

علیرضا دیناروند

-

سه

سه

-

66

علی بخش قائد رحمتی

-

سه

سه

-

67

بختیار ساکی پور

سه

سه

-

-

68

راحله سادات طاهری

سه

سه

-

-

69

حمید نریمانی

-

سه

سه

-

70

سید محسن پورهاشمیان

سه

دو

-

-

71

زهرا عزیزیان فعلی

سه

سه

-

-

72

اکبر امیری

سه

سه

-

-

73

حامد رشنو

سه

سه

-

-

74

غلامرضا کاکاوند - سه سه -

75

مجید سپهوند سه - دو -

 

 

 

 

 

 

 


 

لیست اسامی داندگان پروانه اشتغال در رسته پی جویی و اکتشاف و استخراج

ردیف

نام و نام خانوادگی

نقشه برداری

1

ناصر طهماسبی

دو

2

عبدالرضا نوری

دو

3

شمس الدین جودکی

دو

4

علی کلیایی

دو

5

فرزاد فرخی چشمه سلطانی

سه

6

سید کرم رضا موسوی

سه

7

علیرضا باقری

سه

8

آرمان منصفی

سه

9

جواد بیگی هرباغ

سه

10

فرداد شرفی

سه

11

علیرضا دانشفر

سه

12 حسین فرمانبردار دو
13 شاهرخ رضایی سه
14 آرش عظیم پور سه

15

گلی نوش نوش آذری

سه

16 حدیث بیرانوند سه
17 حمید قائمی سه
     

 

 

 

لیست اسامی دارندگان پروانه اشتغال در رسته متالورژی استخراجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

طراحی

نظارت

اجرا

آموزش و پژوهش

1

عبدالناصر منظمی

سه

سه

-

-

 

لیست اسامی دارندگان پروانه اشتغال در رسته کانه آرایی وفراوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

طراحی

نظارت

اجرا

آموزش و پژوهش

1

محسن همتی چگنی

سه

دو

-

-

 

 

 

 

.

 

بازگشت