تسهیلات سازمان

  ارائه تسهیلات به اعضا

به اطلاع کلیه اعضا سازمان که دارای شغل می باشندمی رساندباتوجه به هماهنگی های بعمل آمده بابانک تجارت چنانچه متقاضی تسهیلات باشرایط ذیل هستنددرخواست کتبی خودرابه دبیرخانه سازمان تحویل نمایند                                                                           نوع وام:فروش اقساطی خریدلوازم منزل  

مبلغ وام:20000000 ریال

    

  

معرفی اعضا به آزمایشگاه زر آزما:

سازمان نظام مهندسی استان آمادگی دارد نسبت به معرفی اعضا به شرکت زرآزمابا توانایی های ذیل جهت استفاده اعضا محترم ازتخفیفات اقدام نمایدلذا اعضا می توانند ضمن مراجعه به سازمان واخذ معرفی نامه از این تسهیلات استفاده نمایند

1-     آنالیز فلزات گرانبها                                                5- آنالیز عناصر نادر خاکی

            2-     آنالیز مولتی المنت و فلزات پایه                                   6- آنالیز نمونه های زیست محیطی

3  -     آنالیز اکسیدهای اصلی                                            7- مطالعات کانی های سنگین

-4     آنالیز نمونه های پرعیار                                     8- مطالعات مینرالوگرافی و پتروگرافی

 

شرایط ونحوه استفاده ازتسهیلات سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران

الف- دستورالعمل اعطای تسهیلات طرح های فرآوری فارغ التحصیلان جوان غیرشاغل

 

شرایط متقاضیان

1- کلیه متقاضیان فارغ التحصیلان رشته های زمین شناسی ومعدن بایددرگروه های 3نفره متشکل شوند.یک نفرازاعضای گروه الزامابایددارای مدرک کارشناسی ارشدیاگرایش فرآوری موادمعدنی ویااکتشاف یااستخراج معدن باپایان نامه فرآوری باشد.

2- سن متقاضیان بایدکمتراز32سال باشد.

3- متقاضیان بایددارای کارت پایان خدمت یامعافیت دائم نظام وظیفه باشند

4- متقاضیان بایدغیرشاغل باشند،به نحوی که درزمان استفاده ازتسهیلات طرح فرآوری فارغ التحصیلان ،دراستخدام پیمانی،رسمی،قراردادی یاهرنوع استخدام دیگردوایردولتی یانهادهای عمومی غیردولتی ومشابه آنها ویابخش خصوصی که حداقل حقوق قانونی اداره کاروبیمه تأمین اجتماعی راپرداخت می کند- نباشد.

5- متقاضیان عضوهرگروه بایدبه یک نفرازاعضاگروه وکالت محضری بدهندتابه عنوان نماینده گروه کلیه مسئولیت ها واختیارات ناشی ازعقدقراردادجهت دریافت تسهیلات رابرعهده گیرد.

6- مشروط به رعایت شرایط بندهای 1 الی 5 برای کلیه متقاضیان ،اشتغال به تحصیل یک نفرازاعضامذکوردربندیک ،دردوره کارشناسی ارشدفرآوری مشروط به اینکه فردمذکورنماینده گروه نباشد،بلامانع است

طبقه بندی ماده معدنی

7- ماده معدنی موردنظربایدازمعادن طبقه دو(به استثنای سنگهای تزئینی)باشد.

شرایط پذیرش درخواست

8- کلیه متقاضیان استفاده ازتسهیلات طرح های فرآوری فارغ التحصیلان جوان ،می تواننددرخواست خودراباتأییدومعرفی یکی ازواحدهایاشرکت های تابعه سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، یاسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشورمبنی براینکه طرح ارائه شده ،موردنیازآن واحدبوده ومسبوق به سابقه اجرایی نمی باشد،بامراجعه حضوری به دفترطرح ،واقع درخیابان طالقانی تحویل دهند.

9- متقاضان می توانندباتهیه نمونه خام یامحصول ازواحدهای معدنی دارنده پروانه بهره برداری ;دارندگان پروانه اشتغال به کارحرفه های مهندسی معدن دررسته کانه آرایی وفرآوری (شخص حقیقی ،باپایه 2و1 درزمینه های طراحی ،اجراونظارت )مبنی برامکان دستیابی به ظرفیت های جدیدبازارمصرف ،یاکشف کاربردهای نوین،برای ماده معدنی فرآوری شده به دفترطرح فارغ التحصیلان ارائه نمایند.

10- درمواردیکه پس ازاستعلام کمیته کارشناسی بررسی کننده طرح ازسازمان صنایع ومعادن استان پاسخی دریافت نشود،نظرموافق دارندگان پروانه اشتغال به کارحرفه های مهندسی معدن رسته کانه آرایی وفرآوری (شخص حقیقی، باپایه 2و1 درزمینه های طراحی ،اجراونظارت )استان مربوطه می تواندملاک عمل قرارگیرد.

11- متقاضیان بایدهمزمان یاپس ازتحویل درخواست خود،طرح توجیهی فرآوری که شامل توجیه فنی اقتصادی شرح خدمات وهزینه هابه معدن دررسته کانه آرایی وفرآوری (شخص حقیقی ،باپایه 2و1 درزمینه های طراحی ،اجراونظارت )مبنی برامکان دستیابی به ظرفیت های جدیدبازارمصرف ،یاکشف کاربردهای نوین،برای ماده معدنی فرآوری شده به دفترطرح فارغ التحصیلان ارائه نمایند.

12- ارائه سوابق علمی متقاضیان ،شامل رساله،پروژه،سمینارومقاله،درتعیین اولویت هاموثراست.

چگونگی اعطای تسهیلات

13- تسهیلات اعطایی شامل هزینه های کارشناسی بعلاوه هزینه های آزمایشگاهی که به تصویب اولیه کمیته فنی می رسد.پرداخت هزینه های آزمایشگاهی باارائه فاکتوریاقراردادهای منعقده باصنایع معدنی ،آزمایشگاه ها یامراکزتحقیقاتی یادانشگاهه،امکان پذیراست.

14- تفاوتی درمیزان تسهیلات برای طرح های فرآوری موادمعدنی فلزی یاموادمعدنی غیرفلزی وجودندارد.

15- کمیته کارشناسی طرح فرآوری فارغ التحصیلان جوان امکان ارزیابی طرح درکمیته کارشناسی وجودداشته باشد.

امتیازات

16-هرگونه امتیازحاصل ازطرح های مشمول بند8متعلق به سازمان ،واحدیاشرکت دولتی ذیربط می باشد.

17- امتیازات حاصل ازاعطای تسهیلات

دستورالعمل اعطای تسهیلات طرح اکتشافی فارغ التحصیلان جوان غیرشاغل

  شرایط متقاضیان

1- کلیه متقاضیان فارغ التحصیل رشته های معدن یازمین شناسی بایددرگروههای 3نفره متشکل شوند.

2- سن متقاضیان بایدکمتراز32سال باشد.

3- متقاضیان بادارای کارت پایان خدمت یامعافیت دائم نظام وظیفه باشند.

4- متقاضیان بایدغیرشاغل باشند،به نحوی که درزمان استفاده ازتسهیلات طرح اکتشافی فارغ التحصیلان ،دراستخدام پیمانی ،رسمی،قرارادادی یاهرنوع استخدام تأمین اجتماعی راپرداخت می کند)نباشد.

5- متقاضیان عضوهرگروه بایدبه یک نفرازاعضاگروه (ترجیحا دارنده پروانه اکتشاف ) وکالت محضری بدهندتابعنوان نماینده گروه کلیه مسئولیت ها واختیارات ناشی ازعقدقرارادادجهت دریافت تسهیلات رابعهده بگیرد.

6- مشروط به رعایت شرایط بندهای 1الی5 برای کمیته متقاضیان اشتغال به تحصیل یک نفرازاعضا،دردورههای کارشناسی ارشدزمین شناسی ومعدن مشروط به اینکه فردمذکورنماینده گروه نباشدبلامانع است.

طبقه بندی موادمعدنی

7- موادمعدنی مورداکتشاف بایدازمعادن طبقه دوباشد.

شرایط پذیرش درخواست

8- کلیه متقاضیان دریافت پروانه اکتشاف درخواست خودرابامعرفی نامه سازمان صنایع ومعادن استان ومراجعه حضوری به دفترطرح،واقع درخیابان طالقانی تحویل دهند.

9- متقاضیان می توانندبادردست داشتن معرفی نامه وبه نمایندگی ازسازمان صنایع ومعادن استان یاسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوریاشرکت های تابعه سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران درچهارگوش مشخص ازمحدوده های ثبت شده انها اقدام به فعالیتهای اکتشافی نمایند.

10- متقاضیان بایدهمزمان باتحویل درخواست خود،طرح توجیهی اکتشاف ،که شامل توجیه فنی اقتصادی ،شرح خدمات وهزینه ها(به تفکیک)وجدول زمانبندی می باشدرانیزتحویل دهندتاامکان ارزیابی طرح درکمیته کارشناسی وجودداشته باشد.

11- ارائه سوابق علمی متقاضیان معرفی نامه سازمان صنایع ومعادن استان ومراجعه حضوری به دفترطرح،واقع درخیابان طالقانی تحویل دهند.

چگونگی اعطای تسهیلات

12- حداکثرتسهیلات اعطایی برای محدوده های غیرفلزی 2/1 سقف تسهیلات مصوب می باشد.

-13 کمیته کارمعادن استان یاسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوریاشرکت های تابعه سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران درچهارگوش مشخص ازمحدوده های ثبت شده انها اقدام به فعالیتهای اکتشافی نمایند.

امتیازات

14- هرگونه امتیازحاصل ازفعالیتهای اکتشافی متعلق به دارنده پروانه اکتشاف است مگراینکه تفاهم نامه خاصی بین فارغ التحصیلان امضاشده باشد.

15- درموردطرح هایی که طریق بند9واصل وتصویب می شوند،هرگونه امتیازحاصل ازفعالیتهای اکتشافی متعلق به سازمان یاشرکت های مذکوردراین بندمی باشد.

متقاضیان می توانندجهت کسب آگاهی بیشترازشرایط اعطای تسهیلات به دفترطرح واقع درخیابان طالقانی بعدازخیابان شهیدمفتح ،روبروی بیمارستان 502 ارتش ،پلاک 154،طبقه دوم مراجعه ،یاباتلفن88314626 تماس حاصل نمایید.

-معرفی اعضا جهت استفاده از تخفیفات بیمه ای:                                                          

با توجه به تفاهم نامه همکاری که با بیمه ایران به امضا رسیده است اعضای محترم می توانند از این پس از شرایط تخفیف ذیل جهت خود ،فرزندان، همسر و اولیای خود استفاده نمایند لذا اعضای محترمی که قصد دارند از این شرایط استفاده نمایند می توانند به دبیرخانه سازمان مراجعه نموده و معرفی نامه دریافت نموده و به شعبات مرکزی بیمه ایران در هر شهرستان به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند.

-شهرستان بروجرد شعبه بیمه ایران به آدرس خ آیت ا... کاشانی شرکت سهامی بیمه ایران

- شهرستان دورودشعبه بیمه ایران به آدرس بلوار 60 متری شرکت سهامی بیمه ایران

- شهرستان الیگودرز شعبه بیمه ایران به آدرس خ امام خمینی شرکت سهامی بیمه ایران

مزایای استفاده از بیمه بدنه:

1-   استفاده از 20% تخفیف علاوه بر تخفیفات عدم خسارت خودرو تبصره :در صورت صدور بیمه نامه به صورت نقدی 10% تخفیف نقدی نیز لحاظ می گردد.

2-   استفاده از شرایط پرداخت اقساطی حق بیمه به صورت پرداخت حداقل 30% حق بیمه بدنه هر بیمه نامه به صورت نقدی در زمان صدور بیمه نامه در وجه بیمه گر وپرداخت مابقی طی حد اکثر 10 قسط ماهانه متوالی و مساوی با سررسید حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قسط اول

3-   در صورتی که خودرو بیمه گذار در طول مدت بیمه ای یکساله از محل بیمه نامه بدنه خسارتی دریافت ننموده باشد به ترتیب سالهای متوالی که خسارت دریافت ننموده است علاوه بر تخفیفات ذکر شده تا سقف حداکثر 60% مشمول تخفیف های زیر خواهد شد.

- برای سال اول 25% تخفیف عدم خسارت

- برای سال دوم 35% تخفیف عدم خسارت

- برای سال سوم 45%تخفیف عدم خسارت

4- لحاظ نمودن تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های سایر شرکت های بیمه ای

 

مزایای استفاده از بیمه شخص ثالث:

1-   استفاده از شرایط پرداخت اقساطی حق بیمه به صورت پرداخت حداقل 30% حق بیمه شخص ثالث هر بیمه نامه به صورت نقدی در زمان صدور بیمه نامه در وجه بیمه گر وپرداخت مابقی طی حد اکثر 2 قسط ماهانه متوالی و مساوی با سررسید حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قسط اول

2-     استفاده از تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث به شرح ذیل:

برای سال دوم 10%

برای سال سوم  15%

برای سال چهارم 20%

برای سال پنجم  30%

برای سال ششم  40%

برای سال هفتم و پس از آن 50%

3-     لحاظ نمودن تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های سایر شرکت های بیمه ای

 

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی معدن استان

کلیه خسارتی که ناشی از فعل یا ترک فعل مسئول فنی از قبیل:سهل انگاری،قصور،خطا ،غفلت و یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل پروژه(معدن)مورد نظارت ،خسارت جانی به بهره بردار اشخاص ثالث و کارکنان معدن وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و آرای محاکم قضایی نسبت به جبران خسارت به شرح ذیل  اقدام می نماید.

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه                                                                             20000000 ریال

فوت و نقص عضو هر نفر برای ماههای عادی                                                              350000000 ریال

فوت و نقص عضو هر نفر برای ماههای حرام                                                               470000000 ریال

خسارت بدنی در طول مدت بیمه نامه                                                                       1000000000 ریال

قابل ذکر است که مسئولیت بهره بردار شامل این بیمه نامه نمی باشد.

در صورتیکه مسئول فنی معدن وفق ضوابط سازمان در بیش از یک معدن فعالیت نماید مسئولیت وی (با ذکر نشانی معادن)تحت پوشش همین بیمه نامه قرار می گیرد.

در ضمن تعهدات بیمه گر به ارزش روز دیه زمان  پرداخت افزایش می یابد و این افزایش به ارزش ریالی دیه یک سال از تاریخ شروع بیمه نامه محدود می گردد.

حق بیمه سالانه با احتساب تخفیف گروهی برای هر مسئول فنی تا پایان سال 88 ، 1100000 ریال و در سال 89 1300000 ریال است.

 

 

 

 

 

.

 

بازگشت