کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
ايجاد درخواست جديد


نام درخواست کننده 
موبايل 
لطفا یک کلمه رمز برای ورود دفعات بعدی خود پیشنهاد دهید کلمه رمز برای دسترسی های بعدی و اطلاع از مراحل کار
نام محل اشتغال يا نام کارگاه ، معدن ، يا واحد محل اشتغال 
مساحت محدوده آزاد اعلام شدهبر حسب کیلومتر مربع
میزان استخراج سالیانهبر حسب تن
عنوان خدمات مورد درخواستعنوان خدمات را هم در این بخش و هم در ردیف بعدی تکمیل کنید. مثلا مسئول فنی ، مسئول ايمنی و ...
عنوان خدمات مورد درخواست مثلا مسئول فنی ، مسئول ايمنی و ...
از تاريخ   
تا تاريخ   
استان محل اشتغال: 
نام شرکت، موسسه يا معدن 
وضعيت حقوقي
وضعيت حقوقي ديگر يا نوع مسئوليت حقوقي
تلفن محل کار 
نمابر محل کار
پست الکترونيک محل کار
آدرس محل کار 
شهر محل کار 
کد پستي محل کار
میزان ساعت کار در ماه
میزان روزهای کار در ماه
توضيحات
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران