ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 26222252
نام معدن : کروميت سفيد باغ گيشاب
استان : هرمزگان
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 13/24438
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1387/10/22
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : علي ميرزاده کوهشاهي
آدرس دفتر مرکزی : حاجي آباد بخش احمدي روستاي گيشاب
تلفن :

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران