ا
              
گزارش عملکرد85

 

گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران در سال 85

1-اعضای هیأت مدیره

اصلی

علی البدل

هرمز ناصرنیا(رئیس) - رشته معدن مهدی امیرافشاری- رشته معدن
نادعلی اسماعیلی دهج( نایب رئیس و خزانه دار)- رشته معدن عزیز میرزائیان- رشته زمین شناسی
احمد خاکزاد( دبیر)- رشته زمین شناسی احمد زینالی- بازرس
محمدرضا ابوطالبی- رشته متالورژی  
اسماعیل توتونچی- رشته نقشه برداری  
شهناز نوایی( بازرس)  

2- مسئولان، اعضای شوراها، کمیته ها و گروهها

کمیته تشخیص صلاحیت:

عزیز میرزائیان(زمین شناس)( رئیس)- فرخ اردشیر روحانی فرد( معدن)( نایب رئیس)-  محمد صفایی( نقشه برداری)( منشی)- مهدی عامری(معدن)- علیرضا باباخانی( زمین شناس)

گروه تخصصی زمین شناسی:

احمد خاکزاد( رئیس)- علیرضا باباخانی- محمودرضا علوی نائینی- شهناز نوایی- محمود مهرپرتو

گروه تخصصی معدن:

نادعلی اسماعیلی( رئیس)- احمد اسدی( منشی)- مهدی امیرافشاری- هرمز ناصرنیا- عبدالمجید وکیل

گروه تخصصی متالورژی استخراجی:

محمدرضا ابوطالبی( رئیس)- علیرضا ذاکری- حسین یوزباشی

گروه تخصصی نقشه برداری:

اسماعیل توتونچی( رئیس)- رئوف پرتوی- محمد صفایی

کمیته نظام پیشنهادها:

هرمز ناصرنیا( رئیس)-علی اکبر طاهری قزوینی- سیامک هوشیارخواه-احسان موسوی- مهدی اسماعیلی

شورای انتظامی استان:

جعفر پوربدخشان ( نماینده اداره کل دادگستری استان)- نظام الدین نظریان( رشته زمین شناسی)- عبدالمجید وکیل( رشته معدن)

مسئول آموزش و آزمون:

مهدی امیرافشاری

3- امور اداری

محل اداری سازمان در 2 واحد 3 اتاقی، که از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اختیار سازمان استان قرار گرفته، استقرار یافته است.

تعداد کارکنان در 9 ماه اول سال: 4 نفر تمام وقت( شامل یک نفر کارورز) و 2 نفر پاره وقت.

تعداد کارکنان در سه ماه آخر سال: 3 نفر تمام وقت و 3 نفر پاره وقت.

4- اعضاء

تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان در آغاز و پایان سال 1385 به تفکیک رشته به شرح جدول زیر بوده است:

رشته آغاز سال پایان سال افزایش
معدن 1062 1210 148
زمین شناسی 846 936 90
متالورژی استخراجی 24 25 1
نقشه برداری 24 25 1
جمع 1956 2196 240

5- ورودیه و حق عضویت

مبالغ ورودیه و حق عضویت اعضای حقیقی طبق مجوز شورای مرکزی توسط هیأت مدیره به شرح زیر تعیین و به تصویب مجمع عمومی رسید:

 • ورودیه:60000 ریال

 • حق عضویت برای اعضای با پایه ارشد: 600000 ریال

 • حق عضویت برای اعضای با پایه یک:    480000 ریال

 • حق عضویت برای اعضای با پایه دو:      360000 ریال

 • حق عضویت برای اعضای با پایه یک:     240000 ریال

 • حق عضویت برای اعضای کارورز و اعضایی که هنوز پروانه اشتغال دریافت نکرده اند: 120000 ریال

622 کارت عضویت برای اعضایی که بدهی حق عضویت نداشتند صادر شد.

6- صدور پروانه اشتغال

در طول سال 176 پرونده تقاضای صدور پروانه بررسی شد که 25 مورد آن دارای نقص بود و 70 مورد دو یا چند بار بررسی شد. طبق مجوز شورای مرکزی، مبالغ دریافتی از اعضا برای صدور پروانه اشتغال،  توسط هیأت مدیره به شرح زیر تعیین شد:

  ¨ هزینه بررسی و تعیین صلاحیت: 180000 ريال ( که همراه درخواست صدور پروانه دریافت می شود):

  ¨  هزینه صدور پروانه اشتغال ( که هنگام تحویل پروانه دریافت می شود)

 • برای اعضای با پایه ارشد: 240000 ريال

 • برای اعضای با پایه یک:    180000 ريال

 • برای اعضای با پایه دو:      120000 ریال

 • برای اعضای با پایه سه:      60000 ریال

تعداد پروانه اشتغال های صادر شده، به تفکیک رسته و برحسب بزرگترین پایه به شرح جدول زیر بوده است:

رسته پایه ارشد پایه یک پایه دو پایه سه جمع
استخراج معدن 15 24 35 59 133
پی جویی و اکتشاف 6 16 31 22 75
کانه آرایی - 1 - 3 4
متالورژی - - - - -
جمع 21 41 66 84 212

7- تعداد جلسه ها

 • هیأت مدیره                            19 جلسه

 • گروه تخصصی معدن                 10 جلسه

 • گروه تخصصی زمین شناسی     13 جلسه

 • گروه تخصصی نقشه برداری       11 جلسه

 • گروه تخصصی متالورژی               7 جلسه

 • کمیته تشخیص صلاحیت           42 جلسه

 • کمیته نظام پیشنهادها               3 جلسه

 

خلاصه عملکرد مالی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

ردیف سال موجودی ابتدای سال دریافتی از صندوق مشترک سایر دریافتی ها جمع درآمدها جمع هزینه ها موجودی پایان سال
1 1385            

 

 

 

   سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران