دفتر چه تلفن الكترونيكي

وزارت‌خانه ها و سازمان‌هاي تابعه

فكس صندوق پستي كدپستي Web Site E-mail شماره تلفن واحدهاي تابعه آدرس واحد هاي تابعه شماره تلفن آدرس نام كامل
      www.mim.gov.ir

www.moc.gov.ir

      02181771

تهران- خيابان سميه غربي- بين خيابان استادنجات اللهي و خيابان حافظ-

وزارت صنعت، معدن و تجارت-ساختمان شماره 1

              8171و8172122  خ امام خميني خ سي تير  آموزش و پرورش
              3110040-3912475  خ باب همايون خ صور اسرافيل امور اقتصادي و دارائي
              32401-3211  خ امام خميني باغ ملي امور خارجه
              6701061-6700071  تقاطع حافظ و جمهوري  بهداشت و درمان 
              8111-8601210   خ شريعتي بالا تر از چهارراه قدوسي پست تلگراف تلفن
              6417023-6400938  خ وليعصر خ بزرگمهر خ برادران شهيد مظفر تعاون
              61361-6136251  خ طالقاني تقاطع وليعصر جهاد سازندگي
              9-3112001  ميدان 15 خرداد دادگستري
              21401-31402417  بزرگراه رسالت پل سيد خندان خ دبستان دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
             

7-6461034

 خ طالقاني چهارراه وليعصر راه و ترابري
              8906395-8824618  خ ويلا چهار راه سپند فرهنگ وآموزش عالي
              8710955-38511 ميدان بهارستان خ كمال الملك فرهنگ و ارشاد اسلامي
              930051-930030  خ آزادي نرسيده به خ بهبودي كار و امور اجتماعي
              6125-6121  بلوار كشاورز كشاورزي
              61311  خ فاطمي كشور
              877015-8777011  م ونك خ شهيد خدامي مسكن و شهر سازي
              6151-6153751  خ طالقاني نرسيده به پل حافظ نفت
              9-8901081  خ فلسطين شمالي جنب خ زرتشت پ 81 نيرو