دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی>>  اطلاعات درباره گرايشهای فعلی و آخرين وضعيت تحصيلی دانشجويان>>>دانشگاه یزد

 

دانشگاه یزد

ردیف

نام گرایش

تعداد دانشجوی مورد پذیرش مقاطع مختلف در آخرین سال تحصیلی

سایر اطلاعات

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

استخراج معدن

0

0

21

103

0

0

0

0

 

2

اکتشاف معدن

0

0

60

124

0

0

0

0

 

3

فراوری مواد معدنی

0

0

0

0

1

9

0

0

 

بازگشت